Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Pravenec
ObecPravenec

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť

Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov, podnetov a iných podaní

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť možno podať:

 1. písomne poštou na adresu:   Obecný úrad Pravenec, Pravenec 208,  972 16  Pravenec
 2. osobne priniesť v písomnej forme do podateľne Obecného úradu Pravenec
 3. dostaviť sa osobne na Obecný úrad v Pravenci, kde bude spísaný úradný záznam
 4. telefaxom alebo elektronickou poštou s potvrdením podpisu do päť pracovných dní
 5. opravný prostriedok je možné podať na mieste a spôsobom ako pôvodné podanie v lehote určenej zákonom a internou normou.

Obecná samospráva sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zraidení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v z.n.p., zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a internou normou - Smernica na prejednávanie sťažností.

O žiadostiach, návrhoch, podnetoch a iných podaniach rozhoduje podľa povahy veci starosta obce alebo obecné zastupiteľstvo v zmysle platných právnych predpisov a v súlade s vnútroorganizačnými predpismi obce, najmä so štatútom obce, zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce a platnými nariadeniami obce. Pri vybavovaní žiadostí, návrhov, podnetov a iných podaní sa primerane používajú ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v z.n.p.
Postup pri vybavovaní:

 1. Žiadosť, návrh, podnet alebo iné podanie sa zaeviduje v registratúrnom denníku a založí sa im samostatný spis.
 2. Obec je oprávnená vyzvať osobu, ktorá podala žiadosť, návrh, podnet alebo iné podanie, aby ho v určenej lehote, najneskoršie však do 15 dní od doručenia výzvy doplnila, alebo aby poskytla súčinnosť pri jeho vybavovaní. Ak príslušná osoba požadované údaje nedoplní alebo neposkytne požadovanú potrebnú súčinnosť, obec môže vec odložiť.
 3. Ak osobitný právny predpis neustanovuje inak, zamestnanec obce, ktorému bola vec pridelená na vybavenie, vec vybaví v lehote podľa naliehavosti alebo v závislosti od jej náročnosti, najneskoršie však do 30 dní odo dňa podania, resp. doplnenia požadovaných údajov. Ak si vybavenie veci vyžaduje rozsiahlejšie zisťovanie a preverovanie právne významných skutočností, možno túto lehotu predĺžiť až na 60 dní.
 4. Vo zvlášť zložitých prípadoch alebo ak si vybavenie veci vyžaduje súčinnosť iných fyzických alebo právnických osôb alebo ak rozhodnutie prislúcha obecnému zastupiteľstvu, môže starosta obce predĺžiť lehotu na vybavenie veci, najviac však o dva mesiace, resp. do termínu najbližšieho zasadnutia obecného zasadnutia.
 5. O výsledku vybavenia veci obec písomne upovedomí osobu, ktorá žiadosť, návrh, podnet alebo iné podanie podala.
 6. Vybavený spis sa archivuje na obecnom úrade v súlade s osobitným právnym predpisom (zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov) a registratúrnym poriadkom obecného úradu.
 7. Anonymné podania obec vybavuje iba vtedy, ak obsahujú konkrétne údaje o tom, že bol porušený zákon. V prípade anonymného podania lehoty na vybavenie neplynú.
 8. Pri vybavovaní sťažností postupuje obec podľa zákona a internej normy.
 9. Žiadosti o sprístupnenie informácií sú vybavované podľa zákona a internej normy.

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Pravenec

zasady.pdf (333.48 kB)

Samospráva

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
11 12
13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28
29 30 31 1 2 3 4

Cintoríny

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Počasie

dnes, piatok 19. 7. 2024
takmer jasno 31 °C 20 °C
sobota 20. 7. slabý dážď 27/18 °C
nedeľa 21. 7. jasná obloha 30/16 °C
pondelok 22. 7. polojasno 28/19 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Môžete mať záujem


hore